ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះ

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royal គឺជាការផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចី ដើម្បីអោយលោកអ្នកអាចវិនិយោគលើការទិញផ្ទះបន្ថែម។​ ធនាគារ ANZ Royal អាច ផ្តល់ជូនរហូតដល់ពីរលើកសម្រាប់កម្ចីប្រភេទនេះ។

ស្វែងយល់ពីប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royal

រាល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royal ទាំងអស់ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនជា រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក ។

8.50% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីក្រោម​200,000 ដុល្លារអាមេរិក (អថេរ)

ងាយស្រួលបំផុតដើម្បីស្នើសុំ ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះ ជាមួយធនាគារ ANZ Royal ដោយគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់  ប្រធានផ្នែកកម្ចីទិញផ្ទះតាមរយះទូរស័ព្ធលេខ 078 222​​ 082 ឬ 078​222​​​ 086 ដើម្បីពិភាក្សា។

អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំខែ។

កំណត់សម្គាល់ៈ រាល់កម្រៃនៃចំណាយផ្សេងៗខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ។
*ការគិតតម្លៃគឺអស្រ័យលើទីតាំងរបស់អចលនទ្រព្យ។