ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royal គឺជាការផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីដើម្បីអោយលោកអ្នកអាចវិនិយោគលើការទិញផ្ទះបន្ថែម។ធនាគារ ANZ Royal អាច ផ្តល់ជូនរហូតដល់ពីរលើកសម្រាប់កម្ចីប្រភេទនេះ។

ស្វែងយល់ពីប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royal

រាល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះរបស់ធនាគារ ANZ Royalទាំងអស់ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនជា រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក ។

ងាយស្រួលបំផុតដើម្បីស្នើសុំ ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះ ជាមួយធនាគារ ANZ Royal ដោយគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់ អ្នកជំនាញផ្នែកឥណទានតាមរយះទូរស័ព្ធលេខ 092 670 300 ឬ 092 670 400 ដើម្បីពិភាក្សា។

អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំខែ។

ដើម្បីដឹងថាការបង់សងប្រចាំខែ សូមចុច ទីនេះ

កំណត់សម្គាល់ៈ​ រាល់កម្រៃនៃចំណាយផ្សេងៗខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ។

*ការគិតតម្លៃគឺអស្រ័យលើទីតាំងរបស់អចលនទ្រព្យ។