ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដំបូង

ជួយអតិថិជននូវតម្រូវការ
សម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់
ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ។

ប្រាក់កម្ចីមានផ្ទះ ជាទ្រព្យធានា

ជួយឲ្យលោកអ្នក
បង្វែរអចលនទ្រព
យកទៅជាដើមទុន។

នៅធនាគារ ANZRoyal  យើងយល់ថាប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ លោកអ្នកបានរហ័សទាន់ចិត្តឡើយ ដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំបានរៀបចំសេវាកម្ម និងប្រាក់កម្ចីច្រើន បែបយ៉ាង ដើម្បីជួយឲ្យក្តីសុបិនលោកអ្នកក្លាយជាការពិត បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មិនថាលោកអ្នកត្រូវការគេហដ្ឋានថ្មី  ទិញរថយន្ត បន្តការសិក្សា ឬក៏ចង់បំពេញតម្រូវការ ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ!